Garantie - Heart of the Kitchen

Garantie

1.1  Trabricon B.V. garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

1.2 De onder 1.1 genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeld bij het product, gedurende een periode van 24 maanden.

1.3 De onder 1.1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

1.4 Showroommodellen hebben geen gebruikelijke fabrieksgarantie, maar hebben een technische garantieperiode van 12 maanden. Op alle showroommodellen wordt geen garantie gegeven op optische schade.

1.5 Trabricon B.V. verschaft de klant een factuur als bewijs met betrekking tot de garantie.

1.6 Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Trabricon B.V. het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Trabricon B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Trabricon B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Trabricon B.V. te verschaffen.

1.7 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trabricon B.V., klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

1.8 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van een installatiefout van de klant of derden.

1.9 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Trabricon B.V. in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

1.10 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.