Algemene voorwaarden - Heart of the Kitchen

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Heart of the Kitchen: handelsnaam van Trabricon B.V. gevestigd aan Fennaweg 9, 2991 ZA te Barendrecht, provincie Zuid-Holland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 62355708.

Website: de website van Trabricon B.V.: www.heartofthekitchen.nl en alle onderliggende pagina ́s, uitgezonderd links naar websites van derden.

Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Trabricon B.V. en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden.

Klant: eenieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met Trabricon B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Trabricon B.V. een aanbieding doet of offerte maakt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trabricon B.V. en de klant.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Trabricon B.V.

Adres: Fennaweg 9, 2991 ZA Barendrecht (NL)

KvK nummer: 62355708

BTW nummer: NL854784226B01

Handelsnaam: Heart of the Kitchen

Heart of the Kitchen Tel: +31 (0) 180 234 125.

Heart of the Kitchen E-mail: info@heartofthekitchen.nl

ARTIKEL 3 – Algemeen

3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Trabricon B.V. en een klant waarop Trabricon B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Trabricon B.V., voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.
3.3 Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Trabricon B.V. zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 - Aanbiedingen en bestellingen

4.1 Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
4.2 Trabricon B.V. kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten. Aan de geboden informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend en Trabricon B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.
4.3 Een bestelling bindt de klant.
4.4 Trabricon B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4.5 Prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
4.6 Verzendkosten worden in rekening gebracht bij bestellingen tot € 150. Verzendkosten binnen Nederland € 9,50 inclusief BTW. Verzendkosten België: € 15 inclusief BTW. Voor bestellingen boven € 150 worden GEEN verzendkosten gerekend (showroommodellen uitgezonderd).
4.7 De bezorgkosten voor een showroommodel (fornuis) bedragen € 250 inclusief BTW.
4.8 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Trabricon B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trabricon B.V. anders aangeeft.
4.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Trabricon B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.10 Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Trabricon B.V. en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en wij u een orderbevestiging gestuurd hebben.
5.2 Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
5.3 Trabricon B.V. blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 6 - Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen twee weken.
6.2 Bij overschrijding van de levertijd wordt Trabricon B.V. een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.
6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Trabricon B.V. de wijze van verzending.
6.4 De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
6.4.1. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en a`leveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor zullen aanvullende kosten voor worden berekend aan de klant. Het product wordt pas opnieuw aangeboden als het bedrag van deze aanvullende kosten is voldaan aan Trabricon B.V.

6.4.2. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 6 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
6.4.3. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze: beschadigd wordt aangeboden of niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.
6.5 Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van Trabricon B.V. is bijgeschreven.
6.6 Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:
- een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
- het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
- de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd, de extra kosten hiervoor bedragen 15 euro,
- de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.

ARTIKEL 7 - Bezorging 

7.1 Tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten vakkundig bezorgd.  Fornuizen worden binnen bezorgd mits:
- Apparatuur in de doos door de deur kan.
- De ruimte vrij toegankelijk is zonder trappen.
- De ruimte zich op de begane grond bevindt.
7.2 Tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten door onze transporteur bezorgd. De eventuele kosten voor deze bezorging staan ook vermeld in de orderbevestiging.

ARTIKEL 8 – Bestellingen retourneren/ annuleren

Op al onze bestellingen is het herroepingsrecht voor consumenten van toepassing (uitgezonderd zakelijke aankopen).

8.1 Bestelling Annuleren (vóór levering) Een door u geplaatste bestelling op de webwinkel van Trabricon B.V. kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden binnen 14 dagen.
8.2 De koop ongedaan maken (na levering) Consument heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaand op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en indien mogelijk in originele verpakking worden geretourneerd. Trabricon B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Trabricon B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument Trabricon B.V. de herroeping meldt. Tenzij Trabricon B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Trabricon B.V. wachten met terugbetalen tot het product in haar bezit is. De verzendkosten voor het retour zenden van het product naar Trabricon B.V. is voor rekening voor de consument. Trabricon B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

LET OP: Stuur NOOIT een product retour naar Trabricon B.V. voordat u van ons bericht heeft ontvangen dat het product retour gezonden kan worden.

8.3 Voorwaarden voor retourzending:
Het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
Het product mag niet beschadigd zijn; Meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
LET OP: Deze annuleringsregeling en afkoelingsperiode gelden NIET voor speciaal bestelde artikelen, zie hiervoor 'Klantspecifieke aankopen'. Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

8.4 Klantspecifieke aankopen:
Sommige artikelen die via de website van Heart of the Kitchen worden verkocht, worden klant specifiek besteld. Deze artikelen kunnen NIET door de koper worden geannuleerd en ook de afkoelingsperiode is niet van toepassing voor deze artikelen.

ARTIKEL 9 - Garantie

9.1 Trabricon B.V. garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 9.1 genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeld bij het product, gedurende een periode van 24 maanden.
9.3 De onder 9.1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
9.4 Showroommodellen hebben geen gebruikelijke fabrieksgarantie, maar hebben een technische garantieperiode van 12 maanden. Op alle showroommodellen wordt geen garantie gegeven op optische schade.
9.5 Trabricon B.V. verschaft de klant een factuur als bewijs met betrekking tot de garantie.
9.6 Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Trabricon B.V. het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Trabricon B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Trabricon B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Trabricon B.V. te verschaffen.
9.7 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trabricon B.V., klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
9.8 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van een installatiefout van de klant of derden.
9.9 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Trabricon B.V. in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
9.10 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

ARTIKEL 10 - Onderzoek en reclames

10.1 De klant is gehouden het geleverde product op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) inspecteren. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Trabricon B.V. te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Trabricon B.V. met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaald.
10.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Trabricon B.V. en op de wijze zoals door Trabricon B.V. aangegeven.

ARTIKEL 11 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12 – Betaling

12.1 Betaalwijze:
12.1.1. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van Trabricon B.V. te zijn bijgeschreven alvorens tot levering wordt overgaan.
12.1.2. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven dient het restantbedrag op de bankrekening van Trabricon B.V. te zijn bijgeschreven alvorens tot levering wordt overgaan.
12.1.3. Indien is overeengekomen om te betalen onder rembours (geldt alleen bij aankoop van fornuizen en afzuigkappen) dient de betaling netto contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.
12.2 Terugstorting:
12.2.1. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Trabricon B.V. het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.
12.2.2. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en wordt besloten de niet leverbare artikelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Trabricon B.V. het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.
12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.
12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien het door Trabricon B.V. geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Trabricon B.V. jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.
13.2 Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Trabricon B.V. beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
13.3 Onverminderd het bovenstaande is Trabricon B.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trabricon B.V. of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 14 - Overmacht

14.1 Trabricon B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Trabricon B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trabricon B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trabricon B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
14.3 Trabricon B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trabricon B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.5 Voorzover Trabricon B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trabricon B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 - Klachten

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - Geschillen

16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een onafhankelijke Geschillencommissie.
16.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
16.4 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beeindigd.

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. Op elke overeenkomst tussen Trabricon B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 - Persoonsgegevens

18.1 Trabricon B.V. zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
18.2 Trabricon B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

ARTIKEL 19 - Intellectuele eigendom

19.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/ of met betrekking tot de internetsite berusten bij Trabricon B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
19.2 Het is de consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trabricon B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.